65. Aleksandra Mitrović, NARODNA KNJIGA Cetinjska 6

Ovaj posrebreni nakit je umetni~ka interpretacija dekorativnih arhitektonskih elemenata iz srpskih manastira. U izvornoj izvedbi elementi su od kamena, bakra ili naslikani na zidu. Namera je bila da se kroz upotrebni, savremeni dekorativni predmet, koji se mo`e posmatrati i sa aspekta suvenira, prika`e lepota na{eg kulturnog i duhovnog nasle|a.

aleksandramitrovic

Bags of energy, overwhelming hospitality, an inspiring mix of people, a refreshing lack of pretence – and of course lots of meat. Belgrade feels like a city where anything can happen, and Jovan and the BDW team have put it right on the creative map.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.